Untitled Document
ยโสธรเวชสาร
รายการยโสธรเวชสาร

เลขบัตรประชาชน    
ลงทะเบียนเพื่อขอตีพิมพ์
คำชี้แจงการลงตีพิมพ์ในยโสธรเวชสาร ปี 2566
แบบฟอร์มนำส่งผลงานเพื่อขอตีพิมพ์ในยโสธรเวชสาร
กองบรรณาธิการ
ค้นหาชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง    
ลำดับ วันที่อัพโหลด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่ ฉบับที่ ไฟล์
1
10 ตุลาคม 2566
การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลยโสธร
มณฑาทิพย์ ยังมี, วัชราวรรณ จันทร์แก้ว, จิราภรณ์ เหมลา
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b2db2b73e.pdf
2
10 ตุลาคม 2566
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร
พัทยา งามหอม
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b359b6742.pdf
3
10 ตุลาคม 2566
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตการดูแลของโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
คัคนัมพร วะรงค์
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b4da699f0.pdf
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเลือดออกในสมองหลังการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร
ปรัชญา วิเศษปัสสา
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b52bb6c81.pdf
5
10 ตุลาคม 2566
การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร
ศศิธร นนทภา
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b56df2372.pdf
6
10 ตุลาคม 2566
ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราไหลสูง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผูกขวัญ ปาเส
25
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
6524b5d325d75.pdf
7
15 มิถุนายน 2566
ประสิทธิผลของการตรวจแมมโมแกรม BI-RADS 4B และ 4C ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลยโสธร
ลักษณาวดี มหิวรรณ
25
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
648b1658d2cea.pdf
8
2 มิถุนายน 2566
ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นริชรา โครตประทุม
25
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
6479be688ce58.pdf
9
2 มิถุนายน 2566
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องทอง โรงพยาบาลยโสธร
พันทิวา เวชกามา
25
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
6479bee0bce88.pdf
10
2 มิถุนายน 2566
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเขมราฐ
ศิริพร หินซุย
25
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
6479bf32248a0.pdf
11
2 มิถุนายน 2566
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน โรงพยาบาลป่าติ้ว
เรืองลักษณ์ จันทรุทิน
25
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566
6479bf9a89a21.pdf
12
4 กุมภาพันธ์ 2566
สถานการณ์มารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ การเกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดและผลการดูแลรักษาทารกแรกเกิดจากมารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร
ปิยนุช กัญญาคำ
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddf9d1055a1.pdf
13
4 กุมภาพันธ์ 2566
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลยโสธร
นงนุช ตันติวัฒนเสถียร
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfa27cbf84.pdf
14
4 กุมภาพันธ์ 2566
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันอาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้อง
ชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfa6e8d720.pdf
15
4 กุมภาพันธ์ 2566
ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกหมอครอบครัวย่อ
ศิรประภา สิทธาพานิช, จิราภรณ์ ขอสุข, กาญจนา ไชยมาตร, มาดี ขันสัมฤทธิ์
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfb0906edd.pdf
16
4 กุมภาพันธ์ 2566
สถานการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลยโสธร
อิสราพร อมตะพงศ์พันธุ์
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfb63ae245.pdf
17
4 กุมภาพันธ์ 2566
การรักษาฟันหลุดจากเบ้าฟัน กรณีปลายรากเปิด : รายงานผู้ป่วย
ปรารถนา ครุสันธิ์
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfb96c11d5.pdf
18
4 กุมภาพันธ์ 2566
การศึกษาเมลิออยโดสิสในโรงพยาบาลยโสธร
รอยพิมพ์ โสภาพงษ์
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfc3057f7f.pdf
19
4 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการรักษาภาวะโลหิตจางโดยให้ธาตุเหล็กในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลยโสธร
สุอาภา พันสาย
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfc6e5d1a9.pdf
20
4 กุมภาพันธ์ 2566
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลยโสธร
วรินทรา เข็มเพชร
24
2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
63ddfca5c820f.pdf

จำนวนหน้าทั้งหมด: 6 หน้า : 1[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าต่อไป>>